RODO

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniem 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych )przesyłamy uaktualnioną klauzulę informacyjną:
1. Administratorem danych jest Janina Misiek prowadzący działalność gospodarczą jako Prymus Edukacja Janina Misiek 40-014 Katowice ul.Staromiejska 12/8

NIP 6251530684 REGON 360681870 TEL 32/202 32 09,

E-MAIL : biuro@prymusedukacja.pl
2. Dane klienta będą przetwarzane w następujących celach:
– podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy,
– wypełnienia wszelkich ciążących na nas obowiązków w związku z podjętą współpracą,
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy, czy realizacji pozostałych celów przetwarzania.
4. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Dane klienta będziemy udostępniać:
– podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe (informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze,
– zewnętrzni administratorzy danych np. podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową.
6. Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, jak również przez czas, jaki nakładają na Administratora danych przepisy o rachunkowości.
7. Każdy Klient, który udostępnił Administratorowi swoje dane ma możliwość : dostępu do nich, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.